A. THE WEATHER (Thời tiết) trang 134 tiếng anh 6

Bình chọn:
4.8 trên 12 phiếu

hat’s the weather like today? Hôm nay thời tiết như thế nào?) What’s the weather like in Ho ChiMinh City?

STRUCTURE

Để hỏi về thời tiết, chúng ta dùng mẫu câu:

“WHAT + BE + THE WEATHER LIKE...?” : “Thời tiết như thế nào?”

e.g.: What’s the weather like today? Hôm nay thời tiết như thế nào?)

What’s the weather like in Ho ChiMinh City?

(Thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?)

What’s the weathere like here in the sunnv season?

(Vào mùa nắng thời tiết ở đây như thê nào?)

- It’s hot / hot and dry. (Trời nóngI nóng và khô.)

- It’s cool / warm.        (Trời mát/ ấm.) 

VIETNAMESE TRANSLATION - PRACTICE

1. Listen and repeat.

Click tại đây đề nghe:

 

a. It is hot in the summer.               Mùa hè, trời nóng.

b. It is cold in the winter.               Mùa đông, trời lạnh.

c. It is warm in the spring.             Mùa xuân, trời ấm.

d. It is cool in the fall.                    Mùa thu, trời mát.

2. Practise with a partner. Ask and answer questions about the weather.

(Thực hành với bạn cùng học. Hỏi vả trả lời câu hỏi về thời tiết.)

- What’s the weather like in the summer?      It’s hot.

- What’s the weather like in the spring?         It’s warm.

- What’s the weather like in the fall / autumn? It’s cool.

- What’s the weather like in the winter?         It’s cold.

3.Listen and repeat. Then ask and answer the questions.

Click tại đây đề nghe:

 

a. I like hot weather.  Tôi thích thời tiết nóng.

b. We like cold weather.        Chúng tôi thích thời tiết lạnh.

c. She likes cool weather.      Cô ấy thích thời tiết mát.

d. They like warm weather.   Họ thích thời tiết ấm.

- What weather do you like?

- I like cool weather.

- What weather does your friend like?

- He likes cold weather.

- What weather do they like ?

- They like warm weather.

4. Read

Click tại đây đề nghe:

 

- Kill trời nóng, Ba đi bơi. Khi trời lạnh, anh ấy chơi bóng đá. Khi trời mát, anh ấy chạy bộ. Khi trời ẩm, anh ấy đi câu.

Now practise with a partner. (Bây giờ thực hành với bạn cùng học.)

a. What does Ba do when it’s hot?     - He goes swimming.

b. What do you do when it’s hot?      - I go swimming, too.

c. What do you do when it’s cold?    - I play football.

d. What does Ba do when it’s cool? - He goes for a walk.

e. What does Ba do when it’s warm? - He goes fishing.

f. What do you do when it’s warm?   - I go walking.

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan