Từ để hỏi với Who


Câu hỏi với “ WHO" được dùng yêu cầu xác định một người. Câu trả lời của : “Who’s / is this / that?” là: "It is + ... (name : tên).

B.WHO? (ai)                                                                                                   Câu hỏi với “ WHO" được dùng yêu cầu xác định một người.                               e.g.: Who’s / is this? (Đây / Người này là ai?)
Who's / is in the room? (Ai ở trong phòng?)
Câu trả lời của : “Who’s / is this / that?” là: "It is + ... (name : tên).                e.g.: - Who’s this? (Đây là ai?)
          It’s Nam. (Đó là Nam.)

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu