Từ để hỏi với Who


Câu hỏi với “ WHO" được dùng yêu cầu xác định một người. Câu trả lời của : “Who’s / is this / that?” là: "It is + ... (name : tên).

B.WHO? (ai)                                                                                                   Câu hỏi với “ WHO" được dùng yêu cầu xác định một người.                               e.g.: Who’s / is this? (Đây / Người này là ai?)
Who's / is in the room? (Ai ở trong phòng?)
Câu trả lời của : “Who’s / is this / that?” là: "It is + ... (name : tên).                e.g.: - Who’s this? (Đây là ai?)
          It’s Nam. (Đó là Nam.)

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2005er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2005.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2005.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2005.Tienganh.Tuyensinh247/

Môn Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Vatly.Tuyensinh247/

Môn Sinh: https://www.facebook.com/groups/2005.Sinhhoc.Tuyensinh247/

Môn Địa Lý: https://www.facebook.com/groups/2005.Dialy.Tuyensinh247/

Môn Lịch Sử: https://www.facebook.com/groups/2005.Lichsu.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan