B.Numbers trang 35 sgk tiếng anh 10

Bình chọn:
4.3 trên 19 phiếu

1.Listen and repeat the numbers (Lắng nghe và Lặp lại số) Count the items in the living room (Đếm những đồ vật trong phòng khách).

B.NUMBERS (21 - 100)
I. LVOCABULARY
Thirty (adj):30
Forty (adj.) 40
Fifty (adj.) 50
Sixty (adj.) 60
Seventy(adj.) 70
Eighty(adj.) 80
Ninety(adj.) 90
A / One hundred (adj.) 100
A / One thousand (adj.) 1,000 (một ngàn)                                                     A million : 1,000 000 ( 1 triệu)                                                                  Count  : đếm                                                                                          Item   : món hàng , đồ đạc

1.Listen and repeat the numbers (Lắng nghe và Lặp lại số)  

Click tại đây đề nghe:

                       21 twenty - one                              40   forty                                                  22 twenty - two                              50   fifty                                            23 twenty - three                            60   sixty                                          24 twenty - four                              70  seventy                                      25 twenty - five                              80  eighty                                          26 twenty - six                               90  nighty                                        27 twenty - seven                           100 a / one hundred                          28 twenty - eight                            108 one hundred (and) eight                  29 twenty - night                            145 one hundred (and) forty-five            30 thirty                                        1,000 a/one thousand                      

2.Practice. (Thực hành).
Count the items in the classroom. (Đếm những đồ đạc trong phòng học.)
-one door; one clock; one board; ...
3.Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại).

Click tại đây đề nghe:


How many doors are there?          Có bao nhiêu cửa ra vào?
There is one.                              Có một cái.
How many windows are there?      Có bao nhiêu cửa sổ?
There are two.                           Có hai cái.
4.Practice with a partner. (Thực hành với bạn cùng học).
How many ... (chairs / tables /...) are there?
There is / are ...one / two chair(s) ...
5.Practice (Thực hành).
Count the items in the living room (Đếm những đồ vật trong phòng khách). one couch; four people; one television; two armchairs; ...

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan