B.Good morning trang 14 sgk tiếng anh 6


I. VOCABULARY;II.GREETINGS;III.VIETNAMESE TRANSLATION

B.GOOD MORNING (Xin chào)
I. VOCABULARY (Từ vựng)
Morning (n): buổi sáng -từ 0 giờ đến 12g
Afternoon (n) : buổi trưa(chiều) từ 12g đến 18g                                               Evening (n): buổi tối - từ 18g đến giờ đi ngủ
Night (n): đêm
Good (adj) : tốt                                                                                      Good morning                                                                                        Good afternoon  =>xin chào                                                                          Good evening

Good night : chúc ngủ ngon , tạm biệt                                                            Bye          : tạm biệt
Goodbye    : tạm biệt 
Children (n,pl) : trẻ con, các con                                                                Child  (n,sing) : đứa trẻ, con                                                         II.GREETINGS (Lời chào hỏi)
-Lời chào hỏi (Greetings): Có mục đích muốn có sự liên hệ hoặc bày tỏ sự liên hệ, tình bạn hữu, hay nhận sự hiện diện của một người.
a.Đối với người gặp hàng ngày, chúng ta thường chào nhau :
-Với bạn hay người thân quen biết, chúng ta chỉ nói: Hello hoặc “Hi” kèm theo tên gọi.
-Với người lớn hay không thân, chúng ta nói: “Good morning / afternoon / evening”, tùy theo giờ trong ngày, kèm theo từ Mr / Mrs / Miss hay Ms + tên gọi hay họ, nếu biết tên.
b.Khi gặp nhau sau một thời gian vắng mặt, sau lời chào, chúng ta hỏi thăm sức khoẻ, bằng cách hỏi “How are you?”; và thường được trả lời “(I'm) Fine. Thanks/ Thank you. And you? / What about you?"
c.Lời chào hòi (Greetings) luôn luôn được chào trả lại.                                  e.g: a/ - Nam: Hello, Tân.
            -Tân : Hi / Hello. Nam.
b/ - Mr Ba : Good morning, Mr Hai.
      Mr Hai : Good morning, Mr Ba.

III.VIETNAMESE TRANSLATION (Bài dịch tiếng Việt) - PRACTICE (Thực hành).
1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại).
Good morning — Good afternoon — Good evening
Good night - Goodbye - Bye.                                                                                                                                                             
3. Listen and repeat (Lắng nghe và lặp lại).

a. Miss Hoa : Good morning, children. — Xin chào các em.
   Children : Good morning. Miss Hoa. - Xin chào Cô Hoa.
   Miss Hoa : How are you? - Các em khoẻ không?
  Children : We’re fine, thank you. - Chúng em khoẻ, cám ơn cô.
   How are you? Cô khoẻ không'?
  Miss Hoa : Fine, thanks. Goodbye. - Kìioễ, cám ơn. Tạm biệt.
  Children : Bye. - Tạm biệt.
b. Mom : Good night, Lan - Chúc Lan ngủ ngon.
Lan : Good night, Mom. - Chúc Mẹ ngủ ngon.

4.Write.
Lan : Good morning, Nga.
Nga : Good morning, Lan.
Lan : How are you?
Nga : I’m fine, thanks. And you?
Lan : Fine, thanks.
Nga : Goodbye.
Lan : Goodbye.

Bài viết liên quan