Bài 5 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11


5. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong

5. Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong y = x3 :

a) Tại điểm có tọa độ (-1;-1);

b) Tại điểm có hoành độ bằng 2;

c) Biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3.

Lời Giải:

Bằng định nghĩa ta tính được y' = 3x2.

a) y' (-1) = 3. Do đó hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3. Vậy phương trình tiếp tuyến tại điểm (-1;-1) là y - (-1) = 3[x - (-1)] hay y = 3x+2.

b) y' (2) = 12. Do đó hệ số góc của tiếp tuyến bằng 12. Ngoài ra ta có y(2) = 8. Vậy phương trình tiếp tuyến tại điểm có hoành độ bằng 2 là:

                                      y - 8 = 12(x - 2) hay y = 12x -16.

c) Gọi x0 là hoành độ tiếp điểm. Ta có: 

y' (x0) = 3 <=> 3x02 = 3 <=> x02= 1 <=> x0 = ±1.

Với x0 = 1 ta có y(1) = 1, phương trình tiếp tuyến là

   y - 1 = 3(x - 1) hay y = 3x - 2.

Với x0 = -1 ta có y(-1) = -1, phương trình tiếp tuyến là

  y - (-1) = 3[x - (-1)] hay y =  3x + 2

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu