Bài 1 trang 156 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11


1. Tìm số gia của hàm số f(x) =

1. Tìm số gia của hàm số f(x) =  x3, biết rằng :

a) x0 = 1; ∆x = 1

b) x0 = 1; ∆x = -0,1

Lời Giải:

a) ∆y = f(x0+∆x) - f(x0) = f(2) - f(1) = 2- 13 = 7.

b) ∆y = f(x0+∆x) - f(x0) = f(0,9) - f(1) = \( \left ( \frac{9}{10} \right )^{3}\) - 13 = \( \frac{729}{1000}\) - 1 = -0,271.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu