Bài 25 trang 16 sgk toán 9 - tập 1


Bài 25. Tìm x biết:

Bài 25. Tìm x biết:

a)  = 8;                     b) ;

c)  = 21;             d)  - 6 = 0.

Hướng dẫn giải:

a) Điều kiện x ≥ 0.

 = 8  16x = 64  x = 4.

b) ĐS: x = .

c) ĐS: x = 50.

d) Điều kiện: Vì  ≥ 0 với mọi giá trị của x nên  có nghĩa với mọi giá trị của x.

          - 6 = 0  √4. - 6 = 0

          2.│1 - x│= 6  │1 - x│= 3.

Ta có 1 - x ≥ 0 khi x ≤ 1. Do đó:

         khi x ≤ 1 thì │1 - x│ = 1 - x.

         khi x > 1 thì │1 - x│ = x -1.

Để giải phương trình │1 - x│= 3, ta phải xét hai trường hợp:

- Khi x ≤  1, ta có: 1 - x = 3  x = -2.

Vì -2 < 1 nên x = -2 là một nghiệm của phương trình.

- Khi x > 1, ta có: x - 1 = 3  x = 4.

Vì 4 > 1 nên x = 4 là một nghiệm của phương trình.

Vậy phương trình có hai nghiệm là x = -2 và x = 4.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu