Bài 11 trang 76 sgk toán 9 - tập 1


Tính các tỷ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra các tỷ số lượng giác của góc A.

Bài 11. Cho tam giác ABC vuông tại C, trong đó \(AC=0,9m\), \(BC=1,2m\). Tính các tỷ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra các tỷ số lượng giác của góc A.

Hướng dẫn giải:

Giải tương tự như VD1:

ĐS: \(sinA=cosB=0,8\)

\(cosA=sinB=0,6\)

\(tg A= cotgB=\frac{4}{3}\approx 1,33\)

\(cotgA=tgB=0,75\).

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 9 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu