Bài 11 trang 76 sgk toán 9 - tập 1


Tính các tỷ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra các tỷ số lượng giác của góc A.

Bài 11. Cho tam giác ABC vuông tại C, trong đó \(AC=0,9m\), \(BC=1,2m\). Tính các tỷ số lượng giác của góc B, từ đó suy ra các tỷ số lượng giác của góc A.

Hướng dẫn giải:

Giải tương tự như VD1:

ĐS: \(sinA=cosB=0,8\)

\(cosA=sinB=0,6\)

\(tg A= cotgB=\frac{4}{3}\approx 1,33\)

\(cotgA=tgB=0,75\).

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu