Bài 12 trang 76 sgk toán 9 - tập 1


Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ...

Bài 12. Hãy viết các tỉ số lượng giác sau thành tỉ số lượng giác của các góc nhỏ hơn \(45^{\circ}\):

\(sin 60^{\circ},cos75^{\circ}, sin52^{\circ}30', cotg82^{\circ}, tg80^{\circ}.\)

Hướng dẫn giải:

Vận dụng định lý về tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau ta có:

\(sin60^{\circ}=cos(90^{\circ}-60^{\circ})=cos30^{\circ}.\)

Tương tự: \(cos75^{\circ}=sin15^{\circ}; sin52^{\circ}30'=cos37^{\circ}30'\)

\(cotg82^{\circ}=tg8^{\circ}; tg 80^{\circ}=cotg10^{\circ}\).

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu