Bài 10 trang 76 sgk toán 9 - tập 1


Vẽ một tam giác vuông...

Bài 10. Vẽ một tam giác vuông có một góc nhọn \(34^{\circ}\) rồi viết các tỉ số lượng giác của góc \(34^{\circ}\).

Hướng dẫn giải:

Vẽ tam giác ABC vuông tại A, \(\widehat{C}=34^{\circ}\)

Theo định nghĩa ta có:

\(sin 34^{\circ}=\frac{AB}{BC}\)

\(cos34^{\circ}=\frac{AC}{BC}\)

\(tg34^{\circ}=\frac{AB}{AC}\)

\(cotg 34^{\circ}=\frac{AC}{AB}\).

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu