Bài 1 trang 195 sgk Hóa học lớp 11


Viết công thức cấu tạo,

Viết công thức cấu tạo, gọi tên các dẫn xuất halogen có công thức phân tử C4H9Cl; các ancol mạch hở có công thức phân tử C4H10O, C4H8O.

Hướng dẫn giải:

Công thức cấu tạo và gọi tên các chất đồng phân:

-          C4H9Cl

CH3CH2CH2CH2Cl : 1-clobutan (butyl clorua)

 : 2-clobutan (sec- butyl clorua)

 : isobutyl clorua (1-clo-2-metyl propan)

 : tert- butyl clorua (2-clo-2-metyl propan)

-          Ancol C4H10O

CH3CH2CH2CH2OH: Butan-1-ol

 : butan- 2-ol (ancol sec- butylic )

: 2-metylpropan -1-ol

 : 2metyl propan -2-ol

-          Ancol C4H8O

CH2=CH-CH2-CH2OH                CH3- CH = CH – CH2OH

But-3-en-1-ol                            but-2-en-1-ol

 : but-3-en-2-ol 

: 2-metyl pro-3-en-1-ol

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu