Bài 5 trang 195 sgk Hóa học 11

Bình chọn:
4 trên 4 phiếu

Hoàn thành các dãy chuyển hóa

Hoàn thành các dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học:

a) Metan \(\overset{(1)}{\rightarrow}\) axetilen\(\overset{(2)}{\rightarrow}\) etilen\(\overset{(3)}{\rightarrow}\) etanol  \(\overset{(4)}{\rightarrow}\)axit axetic

b) Benzen\(\overset{(1)}{\rightarrow}\) brombenzen\(\overset{(2)}{\rightarrow}\) natri phenolat\(\overset{(3)}{\rightarrow}\) phenol \(\overset{(4)}{\rightarrow}\) 2,4,6- tribromphenol 

Hướng dẫn giải:

a) CH4 \(\overset{1500^{\circ}}{\rightarrow}\)C2H2 \(\xrightarrow[pd,t^{\circ}]{+ H_{2}}\) C2H4 \(\xrightarrow[H^{+},t^{\circ}]{+ H_{2}O}\) C2H5OH \(\xrightarrow[men]{+O_{2}}\)  CH3COOH

b) C6H6  \(\overset{+Br_{2}/Fe}{\rightarrow}\)  C6H5Br  \(\overset{NaOH}{\rightarrow}\)  C6H5ONa \(\overset{+CO_{2}, H_{2}O}{\rightarrow}\) C6H5OH  \(\overset{+ Br_{2}}{\rightarrow}\) Br3C6H2OH 

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan