Bài 5 trang 195 sgk Hóa học 11


Hoàn thành các dãy chuyển hóa

Hoàn thành các dãy chuyển hóa sau bằng các phương trình hóa học:

a) Metan  axetilen etilen etanol  axit axetic

b) Benzen brombenzen natri phenolat phenol  2,4,6- tribromphenol 

Hướng dẫn giải:

a) CH4C2H2  C2H4  C2H5OH   CH3COOH

b) C6H6    C6H5Br    C6H5ONa  C6H5OH   Br3C6H2OH 

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu