A.Come in trang 20 sgk tiếng anh 6


Listen and repeat. Then practise with a partner. (Lắng nghe và lặp Lại. Sau đó thực hành với bạn cùng học).

A.Come in                                                                                                1. Listen and repeat. Then practise with a partner. (Lắng nghe và lặp Lại. Sau đó thực hành với bạn cùng học).
Come in. - Vào đi.

Sit down. - Ngôi xuống.
Open your book. - Mở sách ra.

Close your book. - xếp sách lại.
Stand up. - Đứng lên.

Goodbye. - Tạm biệt.

2.Match and write (Ghép câu phù hợp với hình và viết.)

a.Open your book.  

b. Sit down.

c. Come in.

d.Close your book. e. Stand up.

Bài viết liên quan