A. Come in - trang 20 SGK tiếng Anh 6


Listen and repeat. Then practise with a partner. (Lắng nghe và lặp Lại. Sau đó thực hành với bạn cùng học).

A.Come in

1. Listen and repeat. Then practise with a partner. (Lắng nghe và lặp Lại. Sau đó thực hành với bạn cùng học).

Click tại đây để nghe:

 

Come in. - Vào đi.

Sit down. - Ngôi xuống.

Open your book. - Mở sách ra.

Close your book. - xếp sách lại.


Stand up. - Đứng lên.

Goodbye. - Tạm biệt.

2.Match and write (Ghép câu phù hợp với hình và viết.)

a.Open your book.  

b. Sit down.

c. Come in.

d.Close your book. e. Stand up.

Loigiaihay.com