Lý thuyết. Khi nào góc xOy + góc yOz= góc xOz?


1. Tính chất cộng số đo hai góc Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox va Oz thì

 1. Tính chất cộng số đo hai góc

Nếu tia Oy  nằm giữa hai tia Ox va Oz thì  

 .

Ngược lại, nếu   thì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz.

lưu ý: 

a) Ta có thể dùng mệnh đề tương đương sau với tính chất trên:

Nếu  thì tia Oy không nằm giữa hai tia Ox và Oz.

b) Cộng liên tiếp. Nếu tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Ot; tia Oz nằm giữa hai tia Oy và Ot thì:

2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, bù nhau

-Hai góc kề nhau  là hai góc có một cạnh chung và hai cạnh còn lại nằm trên hai nữa mặt phẳng đối nhau bờ chứa cạnh chung.

- Hai góc phụ nhau là hai góc có tông số đo bằng 

- Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng 

Lưu ý:

a) Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau vừa bù nhau. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng  .

b) Hai góc cùng phụ(hoặc cùng bù) với một góc thứ 3 thì bằng nhau.