Bài 21 trang 82 - Sách giáo khoa toán 6 tập 2


ài 21 a) Đo các góc ở hình 28a,b.

Bài 21 a) Đo các góc ở hình 28a,b.

b) Viết tên các cặp góc phụ nhau ở hình 28b.

Giải:

b) Các cặp góc phụ nhau:

 vì 

 vì