Bài C3 trang 18 sgk vật lý 6


Hãy tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống

C3. Hãy tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống

- 397g

- 500g

- GHĐ

- lượng

- khối lượng

(1)........... là khối lượng của bột giặt chứa trong túi.

Bài giải:

(1) - 500 g;