Bài C3 trang 18 sgk vật lý 6


Hãy tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống

C3. Hãy tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống

(1)........... là khối lượng của bột giặt chứa trong túi.

Bài giải:

(1) - 500 g;

Bài viết liên quan