Bài C1 trang 18 sgk vật lý 6


Trên vỏ hộp sữa ông Thọ có ghi:

C1. Trên vỏ hộp sữa ông Thọ có ghi: "Khối lượng tịnh 397 g". Số đó chỉ sức nặng của hộp sữa hay lượng sữa chứa trong hộp ?

Bài giải:

397 g chỉ lượng sữa chứa trong hộp.

Bài viết liên quan