Bài C2 trang 18 sgk vật lý 6


Trên vỏ OMO có ghi 500 g. Số đó chỉ gì ?

C2. Trên vỏ OMO có ghi 500 g. Số đó chỉ gì ?

Bài giải:

500 g chỉ lượng bột giặt trong túi.