Bài C4 trang 18 sgk vật lý 6


Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung

C4. Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

(2)........... là khối lượng của sữa chứa trong hộp.

- 397g

- 500g

- GHĐ

- lượng

- khối lượng

Bài giải:

(2) - 397 g;