Bài C5 trang 18 sgk vật lý 6


Hãy tìm từ hoặc số thích hợp

C5. Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Mọi vật đều có(3) .............

- 397g

- 500g

- GHĐ

- lượng

- khối lượng

Bài giải:

(3) - khối lượng

>>>>> Học tốt lớp 6 các môn Toán, Anh, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu