Bài C6 trang 18 sgk vật lý 6


Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong

C6. Hãy tìm từ hoặc số thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:

Khối lượng của một vật chỉ (4)........... chất chứa trong vật.

- 397g

- 500g

- GHĐ

- lượng

- khối lượng

Bài giải:

(4) - lượng;