Bài C8 trang 19 sgk vật lý 6


Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của cân Rô-bec-van trong lớp.

C8. Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của cân Rô-bec-van trong lớp.

Bài giải:

GHĐ của Rô-bec-van là tổng lượng các quả cân trong hộp quả cân. ĐCNN của cân Rô-bec-van là khối lượng của quả cân nhỏ nhất trong hộp quả cân.