Bài C11 trang 20 sgk vật lý 6


Hãy chỉ trên các hình 5.3, 5.4, 5.5, 5.6,

C11. Hãy chỉ trên các hình 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, xem đâu là cân ta, cân đòn, cân đồng hồ, cân y tế.

 

Bài giải:

chú ý vào các hình