Bài 5 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11


5. Tính

5. Tính \( \frac{f'(1)}{\varphi '(1)}\), biết rằng f(x) = x2 và φ(x) = 4x +sin\( \frac{\pi x}{2}\).

Lời giải:

Ta có f'(x) = 2x, suy ra f'(1) = 2 

và φ'(x) = 4 + \( \left ( \frac{\pi x}{2} \right )'\). cos\( \frac{\pi x}{2}\) = 4 + \( \frac{\pi }{2}\). cos\( \frac{\pi x}{2}\), suy ra φ'(1) = 4.

Vậy \( \frac{f'(1)}{\varphi '(1)}\) = \( \frac{2}{4}\) = \( \frac{1}{2}\).

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu