Bài 4 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11


4. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

4. Tìm đạo hàm của các hàm số sau:

a) y = (9 -2x)(2x3- 9x2 +1);

b) y = (7x -3);

c) y = (x -2)√(x2 +1);

d) y = tan2x +cotx2;

e) y = cos.

Lời giải:

a) Cách 1: y' = (9 -2x)'(2x3- 9x2 +1) +(9 -2x)(2x3- 9x2 +1)' = -2(2x3- 9x2 +1) +(9 -2x)(6x2 -18x) =  -16x3 +108x2 -162x -2.

    Cách 2: y = -4x4 +36x3 -81x2 -2x +9, do đó

y' =  -16x3 +108x2 -162x -2.

b) y' =  .(7x -3) +(7x -3)'= (7x -3) +7.

c) y' = (x -2)'√(x2 +1) + (x -2)(√x2 +1)' = √(x2 +1) + (x -2) =  √(x2 +1) + (x -2) = √(x2 +1) +  = .

d) y' = 2tanx.(tanx)' - (x2)' = .

e) y' = sin = sin.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu