Bài 2 trang 168 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11


2. Giải các bất phương trình sau:

2. Giải các bất phương trình sau:

a) y'<0 với y =  ;

b) y'≥0 với y = ;

c) y'>0 với y = .

Lời giải:

a) Ta có  = 

Do đó, y'<0 <=> <0 <=> x≠1 và x2 -2x -3 <0

<=> x≠ 1 và -1<x<3 <=> x∈ (-1;1) ∪ (1;3).

b) Ta có  = .

Do đó, y'≥0 <=>  ≥0 <=> x≠ -1 và x2 +2x -3 ≥ 0 <=> x≠ -1 và x ≥ 1 hoặc x ≤ -3 <=> x ≥ 1 hoặc x ≤ -3

<=> x∈ (-∞;-3] ∪ [1;+∞).

c).Ta có  =                          .

Do đó, y'>0 <=>  >0 <=> -2x2 +2x +9>0 <=>  2x2 -2x -9 <0 <=>  < x <  <=> x∈  vì x2 +x +4 =  >0, với ∀ x ∈ R.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 11 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu

 

Bài viết liên quan