Bài 6 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11


6. Chứng minh rằng các hàm số sau

6. Chứng minh rằng các hàm số sau có đạo hàm không phụ thuộc x:

a) sin6x + cos6x + 3sin2x.cos2x;

b) cos2\( \left ( \frac{\pi }{3}-x \right )\) + cos2\( \left ( \frac{\pi }{3}+x \right )\) +  cos2\( \left ( \frac{2\pi }{3}-x \right )\) + cos2 \( \left ( \frac{2\pi }{3}+x \right )\) -2sin2x.

Lời giải:

a) Cách 1: Ta có:

y' = 6sin5x.cosx - 6cos5x.sinx + 6sinx.cos3x - 6sin3x.cosx =  6sin3x.cosx(sin2x - 1) + 6sinx.cos3x(1 - cos2x) = - 6sin3x.cos3x + 6sin3x.cos3x = 0.

Vậy y' = 0 với mọi x, tức là y' không phụ thuộc vào x.

    Cách 2: 

y =  sin6x + cos6x + 3sin2x.cos2x(sin2x + cos2x) =  sin6x + 3sin4x.cos2x + 3sin2x.cos4x + cos6x = (sin2x + cos2x)3 = 1

Do đó, y' = 0.

b) Cách 1:

Áp dụng công thức tính đạo hàm của hàm số hợp

(cos2u)' = 2cosu(-sinu).u' = -u'.sin2u

Ta được

y' =[sin\( \left ( \frac{2\pi }{3}-2x \right )\) - sin\( \left ( \frac{2\pi }{3}+2x \right )\)] + [sin\( \left ( \frac{4\pi }{3}-2x \right )\) - sin\( \left ( \frac{4\pi }{3}+2x \right )\)] - 2sin2x = 2cos\( \frac{2\pi }{3}\).sin(-2x) + 2cos\( \frac{4\pi }{3}\).sin(-2x) - 2sin2x = sin2x + sin2x - 2sin2x = 0,

vì cos\( \frac{2\pi }{3}\) = cos\( \frac{4\pi }{3}\) = \( -\frac{1}{2}\).

Vậy y' = 0 với mọi x, do đó y' không phụ thuộc vào x.

   Cách 2: vì côsin của hai cung bù nhau thì đối nhau cho nên

 cos2\( \left ( \frac{\pi }{3}-x \right )\) = cos2\( \left ( \frac{2\pi }{3}-x \right )\)  '

cos2\( \left ( \frac{\pi }{3}+x \right )\) =  cos2 \( \left ( \frac{2\pi }{3}+x \right )\).

Do đó

 y = 2 cos2\( \left ( \frac{\pi }{3}-x \right )\) + 2cos2\( \left ( \frac{\pi }{3}+x \right )\) - 2sin2x = 1 +cos\( \left ( \frac{2\pi }{3}-2x \right )\) + 1 +cos\( \left ( \frac{2\pi }{3}+2x \right )\) - (1 - cos2x) =  1 +cos\( \left ( \frac{2\pi }{3}-2x \right )\) + cos\( \left ( \frac{2\pi }{3}+2x \right )\) + cos2x = 1 + 2cos\( \frac{2\pi }{3}\).cos(-2x) + cos2x = 1 + 2\( \left ( \frac{-1}{2} \right )\)cos2x  + cos2x = 1.

Do đó y' = 0.

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu