Bài 2 trang 45 sgk hình học 10


2. Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng biết OA = a, OB = b

2. Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng biết OA = a, OB = b. tính tích vô hướng của . trong 2 trường hợp

a) Điểm O nằm ngoài đoạn AB

b) Điểm O nằm trong đoạn AB

Hướng dẫn giải:

a) Khi O nằm ngoài đoạn AB thì  hai vec tơ  và  cùng hướng và góc

() = 0

     cos() = 1   nên  . = a.b

b)  Khi O nằm ngoài trongđoạn AB thì  hai vectơ  và  ngược hướng và góc

() = 180

       cos() = -1   nên  . = -a.b

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu