Bài 2 trang 45 sgk hình học 10


2. Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng biết OA = a, OB = b

2. Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng biết OA = a, OB = b. tính tích vô hướng của \(\vec{OA}\).\(\vec{OB}\) trong 2 trường hợp

a) Điểm O nằm ngoài đoạn AB

b) Điểm O nằm trong đoạn AB

Hướng dẫn giải:

a) Khi O nằm ngoài đoạn AB thì  hai vec tơ \(\vec{OA}\) và \(\vec{OB}\) cùng hướng và góc

(\(\vec{OA}\), \(\vec{OB}\)) = 0

     cos(\(\vec{OA}\), \(\vec{OB}\)) = 1   nên  \(\vec{OA}\).\(\vec{OB}\) = a.b

b)  Khi O nằm ngoài trongđoạn AB thì  hai vectơ \(\vec{OA}\) và \(\vec{OB}\) ngược hướng và góc

(\(\vec{OA}\), \(\vec{OB}\)) = 180

       cos(\(\vec{OA}\), \(\vec{OB}\)) = -1   nên  \(\vec{OA}\).\(\vec{OB}\) = -a.b

Đã có lời giải Sách bài tập Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu