Bài 1 trang 45 sgk hình học 10


1.Cho tam giác vuông cân ABC có AB = AC = a.

1.Cho tam giác vuông cân ABC có AB = AC = a. Tính các tích vô hướng \(\vec{AB}.\vec{AC}\), \(\vec{AC}.\vec{CB}\).

Hướng dẫn giải:

\(\vec{AB}\) ⊥\(\vec{AC}\)   =>   \(\vec{AB}.\vec{AC}\)  = 0

\(\vec{AC}.\vec{CB}\) = -\(\vec{CA}\). \(\vec{CB}\) = |-\(\vec{CA}\)|. |\(\vec{CB}\)|

Ta có: CB= a√2;  \(\widehat{C}\) = 45

Vậy   \(\vec{AC}.\vec{CB}\) = -\(\vec{CA}\). \(\vec{CB}\) = -|\(\vec{CA}\)|: |\(\vec{CB}\)|. cos45=  -a.a√2.\(\frac{\sqrt{2}}{2}\)

=> \(\vec{AC}.\vec{CB}\) =  -a2

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu