Bài 11 trang 27 sgk Vật lí 10


11. Thả một hòn đá rơi từ miệng một cái hang sâu xuống đến đáy. Sau 4s kể từ lúc bắt đầu thả thì nghe tiếng hòn đá chạm vào đáy. Tính chiều sâu của hang. Biết vận tốc

11. Thả một hòn đá rơi từ miệng một cái hang sâu xuống đến đáy. Sau 4s kể từ lúc bắt đầu thả thì nghe tiếng hòn đá chạm vào đáy. Tính chiều sâu của hang. Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 330 m/s. Lấy g = 9,8 m/s2.

Trả lời:

Tương tự bài 10 

Gọi t1 là thời gian rơi tự do của hòn đá từ miệng hang xuống đáy:

t1 = \( \sqrt{\frac{2h}{g}}\)         (1)

Gọi t2 là thời gian để âm đi từ đáy đến miệng hang:

 t2 = \( \frac{h}{330}\)           (2)

mặt khác ta có t1  + t2 = 4 (s)     (3)

\( \frac{(1)^{2}}{\left ( 2 \right )}\) => \( \frac{t_{1}^{2}}{t_{2}}\) = \( \frac{660}{g}\) = \( \frac{660}{9,8}\) ≈ 67,3 (4)

=> t1= 67,3t2              (4')

(3) và (4) =>  t12 + 673t1 - 269,2 = 0

Giải phương trình => t1 = 3,7869 s ≈ 3,8 s

                              t2  < 0 loại

Thay t1 = 3,8 s  vào (1) => h = \( \frac{gt_{1}^{2}}{2}\)  => h = \( \frac{9,8.(3,7869)^{2}}{2}\)  = 70,2689

=> h ≈ 70,3 (m).

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu