Bài 10 - Trang 139 - SGK Hóa Học 10


Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M...

10. Hấp thụ hoàn toàn 12,8g SO2 vào 250 ml dung dịch NaOH 1M.

a) Viết các phương trình hóa học của các phản ứng có thể xảy ra.

b) Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.

Lời giải.

\(n_{SO_{2}}=\frac{12,8}{64}=0,2\) (mol), \(n_{NaOH}=\frac{1.250}{1000}=0,25\) (mol).

a) Phương trình hóa học của phản ứng.

SO2   +   NaOH   ->   NaHSO4

 x                x            x (mol)

SO2  +  2NaOH   -> Na2SO3  +  H2O

 y          2y                y 

Như ta đã biết :

      1  ≤ \(\frac{n_{NaOH}}{n_{SO_{2}}}\)  ≤ 2  ;    1 ≤ \(\frac{0,25}{0,2}\)  ≤ 2 

\(\left\{\begin{matrix} x+y=0,2 & \\ x+2y=0,25& \end{matrix}\right.\). Giải ra ta có : x = 0,15, y = 0,05

\(m_{NaHSO_{3}}=\) 0,15.104 = 15,6 (gam) ;       \(m_{Na_{2}SO_{3}}=\) 0,5 . 126 = 6,3 (gam).

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu