Bài 8 - Trang 139 - SGK Hóa Học 10


Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl...

8. Cho hỗn hợp gồm Fe và FeS tác dụng với dung dịch HCl (dư), thu được 2,464 lít hỗn hợp khí (đktc). Cho hỗn hợp khí này đi qua dung dịch Pb(NO3)2 (dư) thu được 23,9 gam kết tủa màu đen.

a) Viết các phương trình phản ứng.

b) Hỗn hợp khí thu được gồm những khí nào ? Thể tích mỗi khí là bao nhiêu (đktc) ?

c) Tính khối lượng của Fe và Fe trong hỗn hợp ban đầu.

Lời giải.

a) Phương trình hóa học của phản ứng.

Fe  +  2HCl    ->   FeCl2   +  H2

x mol                              x mol.

FeS  +  2HCL   ->  FeCl+ H2S

ymol                                y mol

H2S  +   Pb(NO3)2   ->  PbS  +  2HNO3

0,1                                0,1

b) Ta có nhh khí = \(\frac{2,464}{22,4}=0,11\) (mol), \(n_{PbS}=\frac{23,9}{239}=0,1\) (mol).

Hỗn hợp khí thu được là Hvà H2S.

Theo phương trình phản ứng hóa học trên ta có : \(\left\{\begin{matrix} x+y=0,11 & \\ y =n _{H_{2}S}=0,1 & \end{matrix}\right.\)

 => x = 0,01 (mol).

Vậy \(V_{H_{2}}=\) 0,01. 22,4 = 0,224 (lít),      \(V_{H_{2}S}=\) 0,1. 22,4 = 2,24 (lít).

c) mFe = 56.0,01 = 0,56g ;  mFeS = 0,1.88 = 8,8g. 

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu