Bài 4 - Trang 138 - SGK Hóa Học 10

Bình chọn:
4.7 trên 12 phiếu

Hãy cho biết tính chất hóa học đặc trưng của

4. Hãy cho biết tính chất hóa học đặc trưng của

a) Hiđro sunfua.

b) lưu huỳnh đioxit.

Dẫn ra những phản ứng hóa học để minh họa.

a) Tính chất hóa học của hiđro sunfua:

- Hiđro sunfua tan trong nước thành dung dịch axit rất yếu.

- Tính khử mạnh :

                                 H2S  +  O2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)   2S  +  2H2O.

                                 H2S  +  3O2  \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\)   2SO3  + 2H2O

b) Tính chất hóa học của lưu huỳnh đioxit

- Lưu huỳnh đioxit là một oxit axit :

+ SO2 tan trong nước thành dung dịch axit H2SO3, là axit yếu:  

                SO2    +   H2O   -> H2SO3

+ SO2 tác dụng với dung dịch bazơ, tạo nên hai muối :

              SO2  +  NaOH    ->  NaHSO3.

               SO2 + 2NaOH    ->  Na2SO3  + H2O.

- Lưu huỳnh đioxit là chất khử và là chất oxi hóa

         SO2  +  Br2  + 2 H2O  ->  2HBr   +   H2SO4

        SO2  +   2H2S   ->  3S  +  2H2O.

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan