Bài 9 - Trang 139 - SGK Hóa Học 10


9. Đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam hợp chất A, thu được...

9. Đốt cháy hoàn toàn 2,04 gam hợp chất A, thu được 1,08 g H2O và 1,344 l SO2 (đktc).

a) Hãy xác định công thức phân tử của hợp chất A.

b) Dẫn toàn bộ lượng hợp chất  A nói trên qua dung dịch axit sunfuric đặc thấy có kết tủa màu vàng xuất hiện :

- Hãy giải thích hiện tượng và viết các phương trình phản ứng xảy ra.

- Tính khối lượng kết tủa thu được.

Lời giải.

a) Xác định công thức phân tử của hợp chất A.

\(n_{SO_{2}}=\frac{1,344}{22,4}=0,06\)  => mS = 1,92 gam 

\(n_{H_{2}O}=\frac{1,08}{18}=0,06\)    => mH = 0,12 gam. 

Như vậy hợp chất A chỉ gồm hai nguyên tố H và S.

Đặt công thức của hợp chất A là HxSy.

Ta có tỉ lệ y : x = 0,06 : 0,12 = 1 : 2.

Vậy công thức phân tử của A là H2S.

b) Phương trình hóa học của phản ứng.

   3H2S   +   H2SO4  ->   4S  +   4H2O

    0,06                  ->   0,08 (mol)      

 \(n_{H_{2}S}=\frac{2,04}{34}=0,06\) (mol)

Vậy mS = 0,08.32 = 2,56g.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu