Bài 1 trang 80 sgk hình học 10


1.Lập phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

1.Lập phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

a) đi qua điểm M(2; 1) và có vectơ chỉ phương \(\vec{a}\) = (3;4)

b) d đi qua điểm M(-2; 3) và có vec tơ pháp tuyến \(\vec{n}\) = (5; 1)

Hướng dẫn:

Phương trình tham số :   d:\(\left\{\begin{matrix} x= 2+3t& \\ y= 1+4t& \end{matrix}\right.\)

b) vì \(\vec{n}\) = (5; 1) nên ta chọn vectơ  \(\vec{a}\) ⊥  \(\vec{n}\) là vec tơ \(\vec{a}\) = (1; -5)

 Từ đây ta có phương trình tham số của d: \(\left\{\begin{matrix} x= -2+t& \\ y= 3-5t& \end{matrix}\right.\)

Đã có lời giải Sách bài tập - Toán lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu