Câu 1 trang 121 SGK Công nghệ 10

Bình chọn:
3.1 trên 11 phiếu

Hãy nêu rõ mục đích, ý nghĩa của quá trình bảo quản nông, lâm, thủy sản.

Hãy nêu rõ mục đích, ý nghĩa của quá trình bảo quản nông, lâm, thủy sản.

Trả lời:

Mục đích của hoạt động chế biến là:

- Duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.

- Thuận lợi cho công tác bảo quản.

 Ý nghĩa: Để đảm bảo chất lượng của nông, lâm, thuỷ sản, người làm công tác bảo quản và chế biến phải biết được những đạc điểm của nông, lâm, thuỷ sản. 

Các bài liên quan