Bài 89 trang 93 sgk toán 6 tập 1


Sử dụng máy tính bỏ túi.

89. Sử dụng máy tính bỏ túi.

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a) (-1346) . 17;        b) 39 . (-152);              c) (-1909) . (-75).

Bài giải:

Học sinh tự thực hành.