Bài 80 trang 91 sgk toán 6 tập 1


Cho a là một số nguyên âm. Hỏi b là số nguyên âm hay số nguyên dương nếu biết:

80. Cho a là một số nguyên âm. Hỏi b là số nguyên âm hay số nguyên dương nếu biết:

a) a . b là một số nguyên dương ?

b) a . b là một số nguyên âm ?

Bài giải:

a) b là số âm; b) b là số dương.