Bài 85 trang 93 sgk toán 6 tập 1


Tính:a) (-25) . 8;b) 18 . (-15);c) (-1500) .(-100);d) (-13)2.

85. Tính:

a) (-25) . 8;         b) 18 . (-15);          c) (-1500) . (-100);       d) (-13)2.

Bài giải:

a) -200; b) -270; c) 150 000; d) 169.