Bài 88 trang 93 sgk toán 6 tập 1


Cho x ∈ Z, so sánh: (-5) . x với 0.

88. Cho x ∈ Z, so sánh: (-5) . x  với 0.

Bài giải:

Nếu x < 0 thì (-5) . x > 0.

Nếu x = 0 thì (-5) . x = 0.

Nếu x > 0 thì (-5) . x < 0.

Bài viết liên quan