Bài 78 trang 91 sgk toán 6 tập 1


Tính:a) (+3) . (+9);b) (-3) . 7;c) 13 . (-5);d) (-150) . (-4);e) (+7) . (-5).

78. Tính:

a) (+3) . (+9);                     b) (-3) . 7;                   c) 13 . (-5);

d) (-150) . (-4);                   e) (+7) . (-5).

Bài giải:

a) 27; b) -21; c) -65; d) 600; e) -35.