Bài 79 trang 91 sgk toán 6 tập 1


Tính 27. (-5)

79. Tính 27 . (-5). Từ đó suy ra các kết quả:

(+27) . (+5);                    (-27) . (+5)                (-27) . (-5)             (+5) . (-27).

Bài giải:

135; -135; 135; -135.