Bài 51 trang 24 sgk toán 8 tập 1


Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

51. Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x3 – 2x2 + x;                            b) 2x2 + 4x + 2 – 2y2;

c) 2xy – x2 – y2 + 16.

Bài giải:

a) x3 – 2x2 + x = x(x2 – 2x + 1) = x(x – 1)2

b) 2x2 + 4x + 2 – 2y2 = 2[(x2 + 2x + 1) – y2]

= 2[(x + 1)2 – y2]

= 2(x + 1 – y)(x + 1 + y)

c) 2xy – x2 – y2 + 16 = 16 – (x2 – 2xy + y2) = 42 – (x – y)2

= (4 – x + y)(4 + x – y)

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu