Bài 56 trang 25 sgk toán 8 tập 1


Tính nhanh giá trị của đa thức:

56. Tính nhanh giá trị của đa thức:

a) x2 + x+  tại x = 49,75;             b) x2 – y2 – 2y – 1 tại x = 93 và y = 6.

Bài giải:

a) x2 + x+  tại x = 49,75

Ta có: x2 + x+  = x2 + 2 . x . + =

Với x = 49,75: = (49,75 + 0,25)2 = 502 = 2500

b) x2 – y2 – 2y – 1 tại x = 93 và y = 6

Ta có: x2 – y2 – 2y – 1 = x2 – (y2 + 2y + 1)

                                 = x2 - (y + 1)2 = (x - y - 1)(x + y + 1)

Với x = 93, y = 6: (93 - 6 - 1)(93 + 6 + 1) = 86 . 100 = 8600      

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu