Bài 55 trang 25 sgk toán 8 tập 1


Tìm x, biết:

55. Tìm x, biết:

a) x3 – \(\frac{1}{4}\)x = 0;                      b) (2x – 1)2 – (x + 3)2 = 0;

c) x2(x – 3) + 12 – 4x = 0.

Bài giải:

a) x3 – \(\frac{1}{4}\)x = 0 => x(x2 –\(\left ( \frac{1}{2} \right )^{2}\)) = 0

     =>x(x - \(\frac{1}{2}\))(x + \(\frac{1}{2}\)) = 0

Hoặc x = 0

Hoặc x - \(\frac{1}{2}\) = 0 => x = \(\frac{1}{2}\)

Hoặc x + \(\frac{1}{2}\) = 0 => x = -\(\frac{1}{2}\)

Vậy x = 0; x = -\(\frac{1}{2}\); x = \(\frac{1}{2}\).

b) (2x – 1)2 – (x + 3)2 = 0

[(2x - 1) - (x + 3)][(2x - 1) + (x + 3)] = 0

(2x - 1 - x - 3)(2x - 1 + x + 3) = 0

(x - 4)(3x + 2) = 0

Hoặc x - 4 = 0 => x = 4

Hoặc 3x + 2 = 0 => 3x = 2 => x = -\(\frac{2}{3}\)

Vậy x = 4; x = -\(\frac{2}{3}\).

c) x2(x – 3) + 12 – 4x = 0

x2(x – 3) - 4(x -3)= 0

(x - 3)(x2- 22) = 0

(x - 3)(x - 2)(x + 2) = 0

Hoặc x - 3 = 0 => x = 3

Hoặc x - 2 =0 => x = 2

Hoặc x + 2 = 0 => x = -2

Vậy x = 3; x = 2; x = -2.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu