Bài 47 trang 82 sgk toán 6 tập 1


Bài tập số 47 trong sách giáo khoa Toán lớp 6. Tính:

Bài 47. Tính:

2 - 7;              1 - (-2);                (-3) - 4;                (-3) - (-4).

Bài giải:

2 - 7 = -5;

1 - (-2) = 3;

(-3) - 4 = -7;

(-3) - (-4) = -3 + 4 = 1.