Bài 54 trang 82 sgk toán 6 tập 1


Tìm số nguyên x, biết:

54. Tìm số nguyên x, biết:

a) 2 + x = 3;                     b) x + 6 = 0;                    c) x + 7 = 1.

Bài giải:

a) x = 1; b) x = -6; c) x = -6.