Bài 4 trang 193 sgk Hóa học lớp 11


Cho từ từ phenol vào

Cho từ từ phenol vào nước brom (1) ; stiren vào dung dịch brom trong CCl4 (2). Nêu hiện tượng và viết các phương trình hóa học.

Hướng dẫn giải:

(1)    Nước brom nhạt màu: có kết tủa trắng của 2,4,6,tribromphenol.

(2)    Dung dịch brom nhạt màu có chất lỏng nặng sánh của CH2BrCHBrC6H5

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu