Bài 2 trang 193 sgk Hóa học lớp 11

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

Từ benzen và các chất vô cơ

Từ benzen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau:

2,4,6-tribomphenol (1); 2,4,6-trinitrophenol (2).

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải:

Sơ đồ phản ứng:

C6H6   \(\xrightarrow[Fe]{Br_{2}}\)   C6H5Br \(\xrightarrow[t^{\circ},p]{dd NaOH dac}\)   C6H5ONa \(\overset{H^{+}}{\rightarrow}\) C6H5OH  \(\overset{H_{2}O}{\rightarrow}\)  Br3C6H2OH

                                                                                                \(\overset{dd HNO_{3}}{\rightarrow}\)     (NO2)3C6H2OH

Đã có lời giải Sách bài tập - Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan