Bài 2 trang 193 sgk Hóa học lớp 11


Từ benzen và các chất vô cơ

Từ benzen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau:

2,4,6-tribomphenol (1); 2,4,6-trinitrophenol (2).

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải:

Sơ đồ phản ứng:

C6H6   \(\xrightarrow[Fe]{Br_{2}}\)   C6H5Br \(\xrightarrow[t^{\circ},p]{dd NaOH dac}\)   C6H5ONa \(\overset{H^{+}}{\rightarrow}\) C6H5OH  \(\overset{H_{2}O}{\rightarrow}\)  Br3C6H2OH

                                                                                                \(\overset{dd HNO_{3}}{\rightarrow}\)     (NO2)3C6H2OH

>>>>> Khai giảng Luyện thi Trắc nghiệm THPT Quốc gia 2018 - Tất cả các môn bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu