Bài 2 trang 193 sgk Hóa học lớp 11


Từ benzen và các chất vô cơ

Từ benzen và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được các chất sau:

2,4,6-tribomphenol (1); 2,4,6-trinitrophenol (2).

Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

Hướng dẫn giải:

Sơ đồ phản ứng:

C6H6   \(\xrightarrow[Fe]{Br_{2}}\)   C6H5Br \(\xrightarrow[t^{\circ},p]{dd NaOH dac}\)   C6H5ONa \(\overset{H^{+}}{\rightarrow}\) C6H5OH  \(\overset{H_{2}O}{\rightarrow}\)  Br3C6H2OH

                                                                                                \(\overset{dd HNO_{3}}{\rightarrow}\)     (NO2)3C6H2OH

Đã có lời giải Sách bài tập Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu